Working Meeting with Political Parties’ Representatives on the Need for Establishing a National Fund for Energy Efficiency

Share This Post

The Center for Research and Policy Making on 28.01.2016 organized a meeting with representatives of the relevant parliamentary parties in the framework of the “Strengthening the role of NGOs in the parliamentary dialogue related to mitigation of climate change and promoting energy efficiency” project funded by GIZ ORF EE. The meeting aimed at boosting discussion among parties’ officials on the need for establishing National Fund for Energy efficiency and it will be part of their official party programs in the forthcoming early general elections.

The meeting was attended by representatives of the respective party committees on energy from SDSM, DOM and DS. In addition, there were three representatives of the Macedonian NGOs who work in the field of energy efficiency and climate change.

Ilija Sazdovski from GIZ ORF EE and Zlatko Simonovski from CRPM welcomed the participants and wished them a successful debate. They encouraged the participaants to discuss and exchange ideas regarding the need to establish a national fund for energy efficiency and how to get there. Afterwards, the expert Robert Sharlamanov from the KfW Bank in Skopje delivered presentation on the present models of such fund in the region and in some EU member states.

All representatives of the parties who attended the meeting confirmed that this fund will be part of their party programs for the upcoming elections, whereas their commitment for establishment this fund will continue after the elections. Several models were reviewed of already existing funds and were discussed models which were found most applicable in the context of Macedonia. The present NGO activists called on the parties’ representatives in the forthcoming period, to lobby for the next composition of the Macedonian Parliament to practice regular meetings with representatives of civil society, as well as to be organized official parliamentary meeting. In their opinion, this will not just intensify the dialogue on relation stakeholders – civil society, but will contribute to a fruitful discussion on improving state “green” portfolio.

         

РАБОТЕН СОСТАНОК СО ПРЕТСАВНИЦИ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ОКОЛУ ПОТРЕБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОCТ

   


Центарот за истражување и креирање политики на 28/01/2016 организираше работна средба со претставниците на релевантните собраниски партии во рамки на проектот “Зајакнување на улогата на невладините организации во парламентарниот дијалог поврзан со ублажување на климатските промени и унапредување на енергетската ефикасност” потпомогнат од ГИЗ ОРФ ЕЕ. Состанокот имаше за цел да поттикне дискусија помеѓу партиските претставници околу потребата за формирање Фонд за енергетска ефикасноcт и негово предвидување во програмите на партиите што ќе учевствуваат на претстојните општи предвремени избори.

На состанокот присуствуваа претставници од соодветните партиски комисии за енергетика при СДСМ, ДОМ и ДС. Покрај нив, беа присутни и три претставнички од македонските НВОи кои работат на полето на енергетска ефикасност и климатските промени.

Илија Саздовски од ГИЗ ОРФ ЕЕ и Златко Симоновски од ЦИКП ги поздравија присутните и им посакаа успешна дебата. Ги охрабрија да учествуваат во дискусија и размената на идеи во врска со потребата од воспоставување на националниот фонд за енергетска ефикасност и начините како да стигнете таму. По ова, следеше излагање на експертот Роберт Шарламанов од KfW Банка-Скопје при што беа презентирани модели на ваков фонд од регионот и членки на ЕУ.

Сите претставници на партиите кои присуствуваа на состанокот потврдија дека ваков фонд ќе биде дел од партиските програми за претстојните избори, а заложбата за негово основање ќе продложи и по изборите. Беа разгледани и неколку модели на фондови кои би биле применливи во случајот на Македонија. Инаку, присутните НВО активистки ги повика претставниците на партиите во периодот кој следи, преку нивните матични партии, да лобираат во следнот состав на Собранието да се практикуваат редовни состаноци со претставниците на граѓанското општество, како и организирање службен собраниски состанок. Со ова не само што ќе се интензивира дијалогот на релација чинители – граѓанско општество, туку ќе се придонесе и кон плодна дискусија за подобрување на државното “зелено“ портфолио.

 

More To Explore