!Voice Initiative Of Recom

Share This Post

Дванаесеттото издание од билтенот
!Глас на Иницијативата за РЕКОМ
е  достапен на веб-страната на Коалицијата за РЕКОМ:
http://www.zarekom.org/Glas-na-Inicijativata-za-REKOM/Glas-na-Inicijativata-za-REKOM-12-2012.mk.html

  

 

Dymbëdhjetët i buletini !Zëri i Nismës për KOMRA mund të shkarkohen në webfaqen e Koalicionit për KOMRA:

http://www.zarekom.org/Zeri-Nismes-per-KOMRA/Zri-Nisms-pr-KOMRA-12-2012.sq.html

 

The twelfth edition of the bulletin !Voice Initiative of RECOM is available on the official website of the RECOM Coalition:

 http://www.zarekom.org/RECOM-Initiative-Voice/RECOM-Initiative-Voice-12-2012.en.html

 

 

More To Explore