Pros and cons of working remotely/предности и слабости од работа на далечина

Share This Post

И денеска тимот на ЦИКП во рамки на проектот „Прилагодување на индустриските односи кон новите облици на работа“, финансиран од Европската Унија изработи нов инфографик. Погледнете ги сведоштвата на оние кои работат во нови („нестандардни“) облици на работа. Говорат за тоа кои се предностите и мааните од работа на далечина.


Today, the CRPM team developed a new infographic as part of the project developed “The adaptation of industrial relation towards the new forms of work”, funded by the European Union. See the testimonials of those who are working in new (“non-standard”) forms of work. They told us about the advantages and disadvantages of working remotely.

More To Explore