РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПОЕФИКАСНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ЕФИКАСНА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ НА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА ШТИП

Оваа публикација е пилот анализа на активности од Програмата на општина Свети Николе за социјална заштита Користејќи методолошки пристап на родово одговорно буџетирање – родова анализа на буџетската ефективност, направена е споредбена анализа на родовата статистика на корисници од ставките на Програмата за социјална заштита – лица заболени од малигни заболувања 2015 година и лица корисници на поддршка за склучување на брак на лица над 40 години. Предмет на оваа анализа е практичната примена на воспоставените законски норми и институционални механизми кои ги регулираат еднаквите можности на жените и мажите и родовата рамноправност, пред сѐ на локално ниво, при справување со феноменот на семејното насилство и насилството врз жените, кој има типично родова димензија и е најчест облик на кршење на женските

Author/s:

Александра Тодевска, Јасмина Трајчева, Дарко Јованчевски, Бети Пејева, Христина Начева

Available in the following language versions:

  • РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПОЕФИКАСНО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ЕФИКАСНА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ НА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА ШТИП