РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Во ова истражување е направен преглед на постојна законска национална регулатива, стратешки документи, наоди од претходни истражувања, анализа на националните политики во секторот земјоделство и рурален развој, ИПАРД 2 програмата, како и нивната родова сензитивност, а сеопфати и мерка 115 која е директно насочена кон економско зајакнување на жените од руралните средини. Исто така се утврдија предизвиците наземјоделките и се дадеи предлог мерки за подобрување на РОБ во секторотземјоделство и рурален развој.

Author/s:

Лилјана Јоноски и Елизабета Ристеска-Мрческа

Available in the following language versions:

  • РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ