ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА ЗА АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА

Извештајот има за цел: - да изведе длабинска вкрстена анализа, од перспективата на родова и социјална вклученост, на законодавните, практичните, општествените и секторските средини во однос на четири области на јавни политики како што се образованието, вработувањето, здравството и семејното насилство, во кои најчесто се регистрираат случаи на дискриминација по различни основи.

Author/s:

Д-р Ристеска Марија М-р Мицкова-Ралева Ана М-р Димитријевска Тамара Ристеска Божана М-р Кадункова Дарина М-р Георгиева Росица Д-р Прохаска Марија М-р Славов Станислав

Available in the following language versions:

  • ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА ЗА АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА