Бриф 7: Социјална заштита, млади и спорт во општина Крушево

Општина Крушево спаѓа во редот на општини кои се во социјален ризик, со пад на наталитет, одлив на младите жители, висок процент на навработеност, со голем процент на стареење на населението, но и со мала економска моќ на локалните бизниси. И покрај постоечките заложби за родова еднаквост и застапеност на жените во општина Крушево, по изборите од 2021 година е утврдено надолен тренд во поглед на застапеноста на жените како донесувачи на одлуки.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Крушево

Available in the following language versions:

  • Бриф 7: Социјална заштита, млади и спорт во општина Крушево