Policy Recommendations

Share This Post

The Center for Economic Development, Sofia and the Center for Research and Policy Making, Skopje, through the financial support of the Delegation of the European Union in Skopje have successfully completed, for the period January 2012-January 2013, in Skopje and in 17 other cities in the country, a joint project entitled “Exchange of EU best practices in the area of anti-discrimination legislation enforcement”.

The project final outcome resulted in the development of consolidated yet targeted to all relevant to the anti-discrimination domain national stakeholders in Macedonia ten policy recommendations. The reccomendations are avaible in three languages: Macedonian, Albanian and English.

 

ПРЕПОРАКИ

Центарот за економски развој (ЦЕР) од Софија и Центарот за истражување и креирање политики, (ЦИКП) Скопје, во периодот Јануари 2012- Јануари 2013 го имплементираа проектот: “Размена на најдобри ЕУ практики за имплементација на законодавството од областа на антидискриминацијата”.

Во рамките на проектот беа развиени препораки кои наменети за сите државни и не-државни чинители и се насочени кон подобрување на законската и институционална рамка за заштита од дискриминација и подигнување на свеста за оваа област.

Препораките се достапни на македонски, албански и англиски  јазик.

More To Explore