Month of Gender Equality in Decision Making/Месец на родова рамноправност во донесувањето одлуки

Share This Post

The Center for research and policy making in cooperation with the project partners – Journalists for human rights, Luludi, Rural Coalition and EHO Stip within the project “Through gender lenses: appraising budgets and policies; watchdogging local action plans for gender equality implementation” , funded by the European Union, officially launches the “Month of Gender Equality in Decision Making” campaign.
At the local level, we join the celebration of 8th of March – the Day of the Struggle for Women’s Rights, under the global theme: “Women in Leadership: Achieving an Equal Future in the World of Covid-19”. The aim of the campaign is to raise awareness of the need to improve gender equality at the local level and the importance of gender responsive budgeting to achieve gender equality.
We conducted a gender analysis of the municipal programs and leadership positions in 17 * municipalities, and the obtained results, during the whole month of March, will be shared on our social networks and web pages. Additionally, within the campaign, we will hold an online meeting with the local media, a debate with the local coordinators for equal opportunities and a debate with the relevant Ministers. Follow us!
#GenderResponsveBudgeting #ThroughGenderLenses # EUwithYou
We are inviting you to support our campaign by posting a frame on your Facebook profile picture which you can find under the name #ThroughGenderLenses.
* Municipalities in which the project is implemented: Chair, Shuto Orizari, Ilinden, Kavadarci, Negotino, Brvenica, Tearce, Delchevo, Makedonska Kamenica, Krushevo, Krivogashtani, Lipkovo, Staro Nagorichane, Struga, Vevchani, Gevgelija and Radovish.

Центарот за истражување и креирање политики заедно со проектните партнери- Новинари за човекови права, Лулуди, Рурална коалиција и ЕХО Штип во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“, финансиран од Европската Унија, официјално ја започнува кампањата „Месец на родова рамноправност во донесувањето одлуки“.
На локално ниво се приклучуваме кон одбележувањето на 8ми март-Денот на борбата за женски права, а под глобалната тема: „Жени во лидерство: остварување на еднаква иднина во свет на ковид-19“. Целта на кампањата е да се подигне свеста за потребата од подобрување на родовата рамноправност на локално ниво и важноста на родово одговорното буџетирање за постигнување на родова рамноправност.
Спроведовме родова анализа на општинските програми и лидерските позиции во 17* општини, а добиените резултати, во текот на целиот месец март, ќе ги споделуваме на нашите социјални мрежи и веб страните. Дополнително во рамките на кампањата ќе одржиме онлајн средба со локалните медиуми, дебата со локалните координатори за еднакви можности и дебата со релевантните Министри. Следете не!
Доколку сакате да ја поддржите кампањата, приклучете ни се со поставување на рамка на вашата профилна фејсбук слика која можете да ја најдете под називот #ThroughGenderLenses.
*Општини во кои се реализира проектот: Чаир, Шуто Оризари, Илинден, Кавадарци, Неготино, Брвеница, Теарце, Делчево, Македонска Каменица, Крушево, Кривогаштани, Липково, Старо Нагоричане, Струга, Вевчани, Гевгелија и Радовиш.

More To Explore