Meeting With The Mayor And Councilors | Municipality of Vevcani

Share This Post

On September 28, we convened a meeting with the mayor of the Municipality of Vevcani, Spase Kochovski, councilors, mayors, and employees of public institutions. During this session, we presented an analysis of gender equality in the social protection of the municipality, along with budget initiatives, costs, and recommendations for action. The objective was to integrate the gender perspective into local policies and programs and advance the process of gender-resposive budgeting.

The Local Development Agency Struga shared key findings from the gender analysis of the social protection program in the municipality of Vevcani. It was emphasized that despite the municipality’s limited budget, efforts are made to address citizens’ needs. However, there is a need for more data to appropriately allocate unspent funds.

Several recommendations emerged:

  1. Introduction of a systematic approach to data collection at the local level to facilitate the preparation of reports/analyses and the development of policies tailored to the needs of specific target groups.
  2. Consultation with citizens regarding their needs during the creation of the budget and annual programs.
  3. Consideration of various social needs of beneficiaries, including victims of violence, when developing the social protection program, with a provision for an adequate budget for implementation.
  4. Training of municipal employees to incorporate the gender perspective into annual programs and budgets.
  5. Implementation of awareness-raising training in schools to recognize and protect young people from bullying.

Our partners, Journalists for Human Rights, presented a cost analysis based on proposed initiatives in the municipality of Vevcani. The discussion revealed that some needs identified in the analysis lack institutional support. Residents, partly due to mentality and the inclination to address family problems independently, tend to handle social challenges on their own instead of seeking help from institutions.

In conclusion, participants expressed their commitment to enhancing the transparency of public documents, including more frequent surveys and analyses. The aim is to achieve a more appropriate distribution of budget funds in alignment with the needs of citizens.

The “Through Gender Lenses” project is financed by the European Union and is being implemented by the Center for Research and Policy Making in cooperation with the Rural Coalition, Roma Women and Youth Association “LULUDI”, Journalists for Human Rights, and Educational Humanitarian Organization – Echo.

На 28 септември одржавме средба со градоначалникот на Општина Вевчани Municipality of Vevcani, Спасе Кочовски, советниците, општинарите и вработени во јавните институции, пред кои ја презентиравме анализата на родовата еднаквост во социјалната заштита на општината, буџетските иницијативи и трошоци, и препораките за делување на општината со цел интегрирање на родовата перспектива во локалните политики и порграми и унапредување на процесот на родово-одговорно буџетирање.

Локална Агенција за Развој Струга ги презентираше клучните наоди од родовата анализа на програмата за социјална заштита на општина Вевчани, посочувајќи дека иако општината има мал буџет се труди да ги задоволи потребите на граѓаните, но се потребни повеќе податоци за да дел од средствата кои остануваат непотрошени бидат соодветно распределени.

Потребно е:
▪ воведување системски пристап за собирање на податоци на локално ниво кој ќе овозможи подготовка на извештаи/анализи и креирање на политики според потребите на одделни целни групи,
▪ при креирањето на буџетот и годишните програми да се консултираат граѓаните и граѓанките за нивните потреби,
▪ при креирање на програмата за социјална заштита да се земат предвид различните социјални потреби на корисниците/чките, меѓу кои и жртвите на насилство и да се предвиди соодветен буџет за реализација на истата,
▪ да се обучат вработените во општината за имплементирање на родовата перспектива во годишните програми и буџети,
▪ да се одржат обуки во училиштата за подигање на свеста за препознавање и заштита на младите од булинг.

Нашите партнери, Новинари за човекови права, ја презентираа анализата на трошоци изработена согласно предложените иницијативи во општина Вевчани. Низ дискусија беше заклучено дека дел од потребите посочени во анализата не се институционално поддржани бидејќи жителите делумно поради менталитетот и потребата сами да се грижат за семејните проблеми решаваат социјалните предизвици да ги решаваат сами наместо да бараат помош од институциите.

Учесниците на крај ги изразија своите заложби за поголема транспарентност на јавните документи вклучително и анкети и анализи кои треба да бидат и почести, со цел посоодветна распределба на буџетските средства во согласност со потребите на граѓаните.

Проектот “Низ женски леќи” е финансиран од Европската унија, а го спроведуваат Центарот за истражување и креирање политики во соработка со Рурална Коалиција, РАЖМ Лулуди, Новинари за човекови права и Едукативно хуманитарна организација – Ехо.

More To Explore