Meeting With the Deputy Mayor and Councilors | Municipality Of Staro Nagorichane

Share This Post

The deputy mayor, along with the councilors in the Municipality of Staro Nagoricane, had the opportunity to review the recommendations that emerged from the monitoring report on the promotion of gender-responsive budgeting in the municipality. During the meeting, they were also presented with the budget initiatives that should be promoted in the programming of measures and budget items for the municipality in the upcoming year 2024.

The introduction of a rulebook with criteria for granting support by the municipality while maintaining gender balance, educating the municipal administration and Council members on the use of tools for gender-responsible budgeting, organizing consultative meetings with all categories of citizens in the municipality to determine their needs, and holding community forums are just some of the budget initiatives. Thanks to the financial expert engaged in the “Through Gender Lenses” project, the municipality had the opportunity to receive full support and successfully calculate the budget items for each of the activities proposed through the monitoring process over the past year and a half.

During the final event, everyone agreed that the municipality may not have the financial means to fully implement all the budget initiatives as indicated in the proposal. However, they committed to translating these initiatives into measures within separate programs and the gender equality program, while also aligning them with the municipality’s financial frameworks.

Our local partner, the Organization of Women of the Municipality of Veles, suggested expanding activities with their support and jointly organizing events to facilitate the exchange of experiences and knowledge, as well as to raise awareness of the importance of applying gender-responsive budgeting in all programming within the municipality.

The final event for presenting the budget initiatives is one of 17 events being organized in 17 different municipalities. These municipalities have been working on increasing the application of the gender-responsive budgeting concept as a tool to enhance women’s participation in local decision-making processes for over two years.

These events are organized as part of the “Through Gender Lenses” project, which is funded by the European Union and implemented by the Center for Research and Policy Making in cooperation with the Rural Coalition, Roma Women and Youth Association “LULUDI”, Journalists for Human Rights, and Educational Humanitarian Organization – Echo.

Заменик-градоначалникот, како и советниците во Општина Старо Нагоричане имаа можност да ги прочитаат препораките кои што произлегоа од мониторинг извештајот за унапредување на родово-одговорното буџетирање во општината, но исто така на средбата им беа презентирани и буџетските иницијативи кои што треба да го унапредат програмирањето на мерките и буџетските ставки во општината за наредната 2024 година.

Воведувањето на правилник со критериуми за доделување на поддршка од страна на општината со родов баланс, едукацијата на општинската администрација и членовите на Советот за користење на алатките за родово-одговорно буџетирање, организирање на консултативни средби со сите категории на граѓани во општината, а се со цел да се утврдат нивните потреби, одржувањето на форуми во заедницата се само дел од буџетските иницијативи за кои што благодарение на финансискиот експерт ангажиран во проектот “Низ Женски Леќи“, општината имаше можност да добие целосна поддршка и да успее да ги пресмета буџетските ставки за секоја од активностите кои што произлегоа како предлог низ мониторинг процесот изминатата година и половина

На завршниот настан сите беа согласни дека можеби општината ги нема финансиските можности во таа мера како што се назначени во предлог буџетските иницијативи, но дека секако буџетските иницијативи ќе ги преточат во мерки во пооделните програми, како и во програмата за родова еднаквост, а во финансиските рамки кои што ги има општината.

Нашиот локален партнер Организација на жени – Општина Велес предложи дури и проширување на активностите со нивна поддршка, како и заедничко организирање на настани кое што ќе овозможи размена на искуства, знаења, но и јакнење на свеста за потребата од примена на родово-одговорното буџетирање при секое програмирање во општината

Завршниот настан за презентација на буџетските иницијативи е еден од 17-те настани кои што се организираат во 17 различни општини во кои што повеќе од 2 години се работи на зголемена примена на концептот на родово-одговорно буџетирање како алатка за поголема партиципација на жените во локалните процеси на донесување на одлуки.

Настаните се организираат во рамките на Проектот “Низ женски леќи” е финансиран од Европската унија, а спроведуван од Центар за истражување и креирање политики во соработка со Рурална Коалиција, РАЖМ Лулуди, Новинари за човекови права и Едукативно хуманитарна организација – Ехо.

More To Explore