First Weekly Lecture with Prof. Andonov

Share This Post

 

Оn 21st of October, 2015, the first weekly lecture was held within the framework of the School for Public Policy “Mother Theresa”. At this lecture, professor Oliver Andonov gave a  presentation titled “National interests in the geo-politics of the Balkans”. He explained the students the role of the national and public interests in the geo-political developments and their impact on the world order. Emphasis was given on the geo-politics and the Balkans, both in terms of political developments, but also in terms of the security issues. The lecture by Prof. Andonov undoubtedly triggered discussion among the students whose questions were mostly related specifically to Republic of Macedonia and its positioning and impact of the geo-political movement.

 


 

ПРВО СЕДМИЧНО ПРЕДАВАЊЕ СО ПРОФ. ОЛИВЕР АНДОНОВ

 

На 21. 10.2015 година се одржа првото седмично предавање во рамки на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“. На ова предавање, свое излагање имаше проф. Оливер Андонов со презентација под наслов „Националните интереси во гео-политиката на Балканот“. Тој на студентите им ја објасни улогата на националните и јавните интереси во гео-политичките движења и нивните влијанија врз светскиот поредок. Акцент беше ставен и на гео-политиката и Балканот, како од аспект на политичките случувања, така и од аспект на безбедносните прашања. Предавањето на проф. Андонов несомнено поттикна дискусија помеѓу присутните студенти чии прашања во најголем дел беа поврзани конкретно со Република Македонија и нејзиното позиционирање и влијание од гео-политичките движења.

 

 

More To Explore