ЦИКП истражување: 9% од сите вработени во Македонија работат без договор за работа

Share This Post

Во 2016 година 9% од сите вработени во Македонија работат без договор за работа – зголемување од 7% во 2014 година. Зголемување на даноците носат ризик од зголемување на овој процент. (Графикот се однесува на Македонија, Албанија и Косово).

9% of all Macedonian employees work without a contract in 2016 – a rise from 7% in 2014. Increasing taxes carry a bigger risk of enchancing this percentage in the future. (The chart refers to Macedonia, Albania and Kosovo.)

More To Explore