ЦИКП дел од Совет за поддршка на женското претприемништво на Град Скопје / CRPM – part of the City of Skopje’s Council for Support of Women Entrepreneurship 

Share This Post

Центарот за истражување и креирање политики ја поддржа иницијативата на Град Скопје со која се основаше Совет за поддршка на женско претприемништво, а нашиот придонес ќе биде особено видлив во работната група за родово – одговорно буџетирање, а сè со цел праведно распределување на средствата од градската каса. Советот ќе се стреми кон посветување поголема поддршка  и внимание на жените претприемачи, креирање политики за родово буџетирање, унапредување на родовата рамноправност и програми за финансиска поддршка за жените кои ја почнуваат својата претприемачка приказна.

За повеќе информации, посетете го линкот подолу.

https://skopje.gov.mk/mk/vesti/2019/18012022_grad_skopje_formirase_sovet_za_poddrska_na_zenskoto_pretpriemastvo_/?fbclid=IwAR06WsKbL73nQWuk4YCMdjU51SPoLO2jQbYyf21J_PqAEu9HWOrxHvG9wdI

***

The Center for Research and Policy Making supported City of Skopje’s initiative through which a Council for Support of Women Entrepreneurship was established; our contribution will be especially visible in the working group on gender-responsive budgeting, aiming at distributing funds from the city treasury in fairly manner. The Council will seek to provide greater support and attention to women entrepreneurs, create gender budget responsive policies, promote gender equality, and financial support programs for women who are beginning their entrepreneurial story.

For more information, click the link below.

https://skopje.gov.mk/mk/vesti/2019/18012022_grad_skopje_formirase_sovet_za_poddrska_na_zenskoto_pretpriemastvo_/?fbclid=IwAR06WsKbL73nQWuk4YCMdjU51SPoLO2jQbYyf21J_PqAEu9HWOrxHvG9wdI

More To Explore