Форум на јавни политики

Share This Post

СПРАВУВАЊЕ СО СКРИЕНАТА ЕКОНОМИЈА ВО МАКЕДОНИЈА: КОРИСТЕЊЕ НА НАЈДОБРИТЕ ЕУ ПРАКТИКИ ЗА РАСТ И РАБОТНИ МЕСТА

Почитувани,

Од Февруари 2014 година, Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) заедно со партнерот од Бугарија, Центар за изучување на демократијата (ЦИД), започна со реализација на проектот „Промовирање на доброто владеење и економски права преку зајакнување на капацитетот на Македонското цивилно општество за вршење на мониторинг и справување со сивата економија во Република Македонија” чии наоди и препораки се презентираа за време на форумот на јавни политики“ кој се одржа на 13.10.2015 година во 10:30 часот во конференциска сала на хотел Александар Палас, Скопје, Македонија…

More To Explore