Родовата анализа „Сексуална изнуда како дело на корупција: Правен и институционален одговор“

Share This Post

Во рамки на проектот Supporting Democratic Governance and Inclusion Processes на Мисијата на ОБСЕ во Скопје (OSCE Mission to Skopje) нашите д-р Марија Ристеска и м-р Љупка Трајановска ја изработија родовата анализа „Сексуална изнуда како дело на корупција: Правен и институционален одговор“.

Целта на оваа студија е да направи правна анализа на постојната национална правна рамка, институционалната поставеност и нивото на свеста за регулирање, превенција и заштита од сексуална изнуда како облик на корупција.

Публикацијата е достапна на македонски, албански и англиски јазик:

More To Explore