Отворен регионален фонд за Југоисточна Европа – Eнергија, транспорт и заштита на климата е нарачан од германското Федерално министерство за економска соработка и развој (BMZ) и кофинансиран од Европската унија (ЕУ). Единствената одговорност за говорната содржина во форма на „подкаст“ е на ЦИКП. Ставовите и мислењата изразени во овој подкаст не мора да го одразуваат мислењето на Федералното Министерство за економска соработка и развој, Европската Унија или GIZ.