Проект “Размена на најдобри ЕУ практики …

Share This Post

“РАЗМЕНА НА НАЈДОБРИ ЕУ ПРАКТИКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОДАВСТВОТО ОД ОБЛАСТА НА АНТИДИСКРИМИНАЦИЈАТА”.

ЦИКП во соработка со Центарот за Економски Развој од Бугарија ги одржа подготвителните состаноци за проектот. На состаноците присуствуаа претставници на Комисјата за Заштита од дискриминација и од канцеларијата на Народниот Правобранител.

Цели на проектот се:

• да спроведе теренско истажување во 17 општини во Македонија
• да направи детална анализа на усогласеноста на Македонското законодавство со законодавството на ЕУ во областа на дискриминација
• да реализира студиска посета во Бугарија
• да спроведе обуки за антидискриминација
• да организира меѓународна конференција
• да даде препораки за подобрување на законската рамка

Проектот е финансиран од Европската Унија.

 

За повеќе информации околу активностите, обратете се кај Тамара Димитријевска dimitrijevska@crpm.org.mk

More To Explore