Национален извештај: Европски работнички совети, реалност или иднина?

Share This Post

 

Националниот извештај под наслов „Европски работнички совети, реалност или иднина?“ е изготвен во рамките на проектот Подобрување на квалитетот и нивото на застапеност на вработените преку нивно прилагодување, вклучување и ефикасно користење на инструментот ЕРС од засегнатите страни во индустриските односи“, поддржан од Европската Унија.

МКД  

ENG  

Извештајот е изработен врз основа на добиените наоди од спроведеното истражување и содржи анализа на постојната состојба и правната рамка во поглед на информирањето и консултирањето на вработените од страна на работодавачот. Во извештајот се отвораат значајни прашања и се даваат препораки кои се очекува да го трасираат патот за примена на нови модели кои ќе придонесат кон создавање услови за соодлучување, односно преку процесот на консултации вработените да бидат вклучени во донесувањето одлуки кои се значајни за развој на претпријатието, а се однесуваат на прашања како што се: идните инвестиции, проширувањето на производствените капацитети, развојот на работната сила, политиките за вработување и други значајни прашања. 

More To Explore