Менторски сесии за реплицирање на модел на воспоставување, менаџирање и одржување на шелтер центар за жени жртви на родово базирано насилство

Share This Post

Минатата недела одржавме менторски сесии на нашите колешки од Скај Плус Струмица за реплицирање на нивниот успешен модел на воспоставување, менаџирање и одржување на шелтер центар за жени жртви на родово базирано насилство.


Во изминатиот период работевме на мапирање на шелтер центрите во Македонија, направивме проценка на потребите на локалните граѓански организации за воспоставување на шелтер центар во Полошкиот и Југозападниот регион. Врз база на овие истражувања изработивме и модел за развој на шелтер центар како и тренинг програма, која Скај Плус ќе ја спроведат.


Менторската поддршка се одвива благодарение на канцеларијата на UNFPA North Macedonia со финансиска поддршка на British Embassy Skopje.

More To Explore