Инфографик: Кој раководи со основните училишта во општините?

Share This Post

📢🔎Последните раководни позиции кои беа опфатени со анализата во општините се директорите на основните училишта. Од вкупно 71 основно училиште на територија на 17те анализирани општини, само една третина од директорите се жени.

♀️Жени: 25
♂️Мажи: 46
Вкупно: 71

👩‍🏫🧑‍🏫Додека жените се значително позастапени во наставниот кадар на училиштата, сепак поголемиот дел од раководните позиции им припаѓа на мажите. Еднакви можности во образовните институции се клучни за постигнување родова рамноправност.

More To Explore