Известување за медиуми бр. 4

0
1545

February 18   2015

Работилница бр. 3:  Улогата на јавните институции и граѓанските организации во спречување на даночната евазија и измама

Во текот на месец октомври 2014 година, Центарот за истражување и креирање на политики (ЦИКП) спроведе теренска анкета на репрезентативен примерок од 70 бизниси на територијата на Република Македонија со цел да ги утврди различните форми на скриени економски активности….