Известување за медиуми бр. 4

Share This Post

February 18   2015

Работилница бр. 3:  Улогата на јавните институции и граѓанските организации во спречување на даночната евазија и измама

Во текот на месец октомври 2014 година, Центарот за истражување и креирање на политики (ЦИКП) спроведе теренска анкета на репрезентативен примерок од 70 бизниси на територијата на Република Македонија со цел да ги утврди различните форми на скриени економски активности….

More To Explore