Збирка трудови од најдобри практики за следење на скриената економија

Share This Post

Скриената економија има онолку лица и значења колку што има имиња. Позната е како „сива“, „црна“ „нелегална“, „нерегистрирана“ итн. Скриената економија постои во сите држави  не само во транзициските земји и во земјите во развој, туку и во земјите-членки на ЕУ и на ОЕЦД. Може да има и негативни и позитивни последици.

Иако има различни ефекти во различни земји, вообичаено укажува на постоење сегашни или идни проблеми во јавно-приватната интеракција на економијата, како што се: преголема регулација, недостиг од соодветна контрола, недоволна прифатеност на формалните правила, појава на нови форми на бизнис и на општествени релации, итн.

 

Occasional Paper N.17, Jun 2014
ЗБИРКА ТРУДОВИ ОД НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СКРИЕНАТА ЕКОНОМИЈА

Download File, MK (pp.1-170); AL (pp. 171-321)

 

More To Explore