Дијалози за ЕУ политиките: „Aктуелните јавни политики на ЕУ“

Share This Post

Фондацијата „Конрад Аденауер“, Центарот за европски студии „Вилфред Мартенс“ од Брисел, Центарот за истражување и креирање политики од Скопје и научниот институт „Макс Ван Дер Штул“ од Универзитетот „Југоисточна Европа“ организираат научна конференција на тема „Aктуелните јавни политики на ЕУ“. Конференцијата е дел од серија настани на тема „Дијалози за ЕУ политиките“ и ќе се одржи на 5  ноември со почеток во 10 часот, во просториите на Универзитетот „Југоисточна Европа“ во Скопје, во соработка со научниот институт „Макс Ван Дер Штул“ при овој Универзитет…

Место: А м ф и т е а т а р, У н и в е р з и т е т „ Ј у г о и с т о ч н а Е в р о п а “ , А р х и е п и с к о п  А н г е л а р и ј  б р.1 1000 С к о п ј е

Датум: 5 Н О Е М В Р И 2014 Г О Д .

 

П Р О Г Р А М А

С Р Е Д А, 5 Н О Е М В Р И 2014 Г О Д .

09:45 – 10:00 Регистрација на учесниците

 

10:00 – 10:30 П О З Д Р А В Н И Г О В О Р И

Ања Чимек

Официјален претставник на Фондацијата „Конрад Аденауер“

проф. д-р. Марија РИСТЕСКА

Извршен директор на Центарот за истражување и креирање политики од Скопје

д-р. Владимир РАДЕВСКИ

Associate Professor; директор на центарот во Скопје, Универзитет „Југоисточна Европа“

проф. д-р. Ветон ЉАТИФИ

Директор, научен институт „Макс Ван Дер Штул“ при Универзитетот „Југоисточна Европа“

 

10:30–10:50 П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј А : “ Е У Б У Џ Е Т 2014-2020: С О О Д В Е Т Е Н О Д Г О В О Р Н А Р Е А Л Н И Т Е П Р Е Д И З В И Ц И?”

проф. д-р. Тамаж Шемлер (Tamás SZEMLÉR)

Декан на Бизнис школата од Будимпешта при Колеџот за меѓународен менаџмент и бизнис

10:50–11:40 А К Т У Е Л Н И Ј А В Н И П О Л И Т И К И Н А Е У

Модератор: проф. д-р. Абдула АЗИЗИ, Факултет за јавна администрација и политички науки при Универзитетот „Југоисточна Европа“

доц. д-р.Беким НУХИЈА,

Правен факултет при Универзитетот „Југоисточна Европа“

доц. д-р. Горан ИЛИЌ

Правен факултет, Универзитет „Св.Климент Охридски“, Битола

проф. д-р. Бесник ФЕТАИ

Факултет за бизнис и економија при Универзитетот „Југоисточна Европа“

11:40-12:00 ДИСКУСИЈА

 

   
PROGRAMME
PROGRAM
ПРОГРАМА 

More To Explore