Дваесет и седмо седмично предавање со Елена Кочова

Share This Post

Сѐ уште постои потреба од подигање на општата свест за потребите на хендикепирани лица. Иако има подобрување во таа насока, Елена Кочова од „Полио плус“ уверува дека оваа категорија граѓани и понатаму се соочуваат со предизвици и пречки при нивното секојдневно живеење и извршување на обврските. Како водилка за промените треба да послужат стандардите на ЕУ, но и самосвеста со цел да се осигура еднаквоста помеѓу сите граѓани во нашето општество. Слушателите најмногу се интересираа за положбата на овие лица на пазараот на трудот, ефектот од мерките за нивно вработување и урбаните пречки и предности во поглед на нивната мобилност и движење низ градовите.

  

Twenty seventh weekly lecture with Elena Kochova

Still there is a need of raising general awareness about disabled people’s needs. Although there has been improvement in this direction, Elena Kochova from “Polio Plus” assures that these citizens continue to face challenges and obstacles in their daily life and fulfillment of everyday tasks. As a guide for change we should consult EU standards but also ours self-awareness in order to ensure equality for all citizens in our society. Attendees were mostly interested on the position of these people in the labour market, the effects of the national measures for employment as well as on the urban obstacles and advantages in terms of their mobility in the cities.

More To Explore