Вест, 15 април 2012

Share This Post

Тимот на ЦИКП Скопје во текот на месец април оствари средби со регионалните канцеларии на УНАСМ во Прилеп и Охрид.

На овие средби беше разговарано за историскиот развој на општинските и регионлните синдикални организации, нивното делување и активности на ниво на територијата на општините и на регионот во време на финсиската криза, за ублажување и надминување на последиците од истата, за нивото на социјалниот дијалог во периодот на финасиската криза во пооделни гранки  карактеристични за регионот, за конкретно предложените и преземени мерки од страна на работниците, работодавачите и синдикалните организации.

More To Explore