Безбедноста во прв и последен план! / Safety first – Safety last!

Share This Post

Крајот на 2022 година го одбележавме со еден значаен настан за нас, обука спроведена од Црвен Крст-Охрид на која учествуваше тимот на ЦИКП.
Вкупно петнаесет учесници го положија финалниот испит и се здобија со сертификат за Прва Помош.
Со оваа обука и сертификат тимот стана компетентен и самоуверен во давање помош и поддршка при секаков вид на несреќа.

We marked the end of 2022 with a significant event for us, a training conducted by Red Cross-Ohrid in which the CRPM team took part.
Total of fifteen participants passed the final exam and obtained a First Aid certificate.
With this training and certification, the team became competent and confident in providing help and support in any type of accident.

More To Explore