Irena Nikolovska

Dr. Irena Nikolovska is a researcher and program coordinator at the Center for Research and Policy Making. She holds PhD degree in Education, Organizational Learning, and Leadership with specialization of Human Resource Development from Florida, USA. She holds Master’s in Business Administration, Athens, Greece, Master of Science in Integrated-Global Communications, Florida, USA, and BBA in International Business from Oklahoma in USA.
Irena has many years of international experience in the educational sector, working as a researcher and professor for several universities in the United States as well as in the country. She is an author of several research studies published in high-ranking US academic journals, is experienced consultant in research methodology, writing and managing projects in the US as well as locally, and experienced coach and trainer in different areas.
Her research interests are circular economy, leadership, leading with diversity in organizations, human resource development, organizational productivity and efficiency, organizational learning, conflict management, and talent development.
——–
Д-р. Ирена Николовска е истражувач и програмски координатор во Центарот за истражување и креирање политики од Скопје. Има завршено докторски студии во Флорида, САД во областа на образование, организациско учење, и лидерство со специјализација развој на човечки ресурси. Истотака, има завршено две после-дипломски студии од кои, една во областа на економијата (МБА) во Атина, Грција, и магистерски студии (МС) во областа на интегрирани/глобални комуникации со специјализација во рекламирање и односи со јавност во Флорида, САД, и додипломски студии (ББА) во областа на меѓународен бизнис во Оклахома, САД.
Ирена има долгогодишно меѓународно искуство во образовниот сектор како истражувач и професор на повеќе високо образовни институции во Америка и државава. Автор е на повеќе научни и истражувачки студии публицирани во високо рангирани академски журнали во САД, искусен консултант во изготвување на методологии за истражувања, пишување и спроведување на проекти во земјата  и во САД, и искусен обучувач и тренер во повеќе области.
Нејзините истражувачки интереси се циркуларна економија, лидерство, водство со различности во организации, развој на човечки ресурси, продуктивност и ефикасност во организации, организациско учење, управување со конфликти, и развој на таленти.