Колкава е купопродажба без фискални сметки, непријавена работа, избегнување социјални придонеси

Share This Post

Во 2016 размерот на приходи наспроти БДП е 29% во Македонија и 27% во Албанија и Косово. Просекот на државите од ЕУ-28 е 45%. Купопродажба без фискални сметки, непријавена работа, избегнување социјални придонеси и други даноци делумно допринесуваат за оваа разлика во која сме учесници со помош на нашите лични избори.

In 2016 revenues-to-GDP ratio is 29% in Macedonia and 27% in Albania and Kosovo. The EU-28 average is 45%. Non issuance of fiscal bills, undeclared work, avoidance of social security contributions and other taxes is in part responsible for this difference in which we all participate with our personal choices.

More To Explore